Tag Archives: Turji

Playlist – 26th January 2017

Osa Li – Karizmo
Geshem BaRechov – Aladin ft Turji
Ba LaMesiba – Harel Moyal
Nigmar – Daniel Mazoz
Ein Shum Baaya – Cohen @ Mushon ft Michael Swissa
Mazal Mioznayim – Dudu Aharon
Bli Shebikashti – Sarit Hadad
Achshav – Lior Narkis
Sfirat Mlai – HaKibbutz
Legal Eyes – Hadag Nachash & Infected Mushroom
Nad Ned – Funk n Stein
Rotze Lihiyot Rosh HaMemshala – Yaldei Beit HaEtz
Achshav Ani Af – Yonatan Razael
Anim Zemirot – Haim Israel & Shlomi Shabat
Sim Shalom – Noam Michael
Acheinu Kol Beit Yisrael – Yehoram Gaon