Tag Archives: Smadar Akray

Playlist – January 2nd 2014

Kashy Yotze HaChutza – Kashy
Bum Bum – Sarit Hadad
Saeed – Infected Mushroom
Rotza Lisha’er – Smadar Akray
Medinat Kombina – Tamir Kimchi
Miyom Leyom – HaMoshava
Abanibi – Izhar Cohen
Ze Ya’avor – Shoshana Damari
HaRabbi Joe Kapara – Tipex
Sunshine – Matisyahu
Ki Eshmera Shabbat – Naguila
Shalom Aleichem – Shlomo Simcha