Tag Archives: Shlomo Carlebach

Playlist – 1st June 2017: Jerusalem Day Special

Jerusalem – Matisyahu
Jerusalem – Hadag Nachash
Jerusalem – Sagol 59 ft Rebel Sun & Shaanan Street
Yerushalayim shel Zahav – Shuli Natan
Givat Hatachmoshet – Lehakat Pikud HaMerkaz
HaKotel – Geula Gil
Yerushalayim Ircha – Neshama Carlebach
Yerushalayim – Mordechai Ben David
Yerushalayim – Shlomo Carlebach
Shabechi Yerushalayim – Daklon & Sagiv Cohen
Shabechi Yerushalayim – Yosi Azulai
Im Eshkachech – Lev Tahor
Im Eshkachech – Mordechai Ben David

Playlist – 16th July 2015

Feel the Magic – Kobi Peretz
Yihiye Beseder – Cafe Shachor Chazak & Natchi Natch
Kirkas – Sarit Hadad & Arisa
Margish B’Mexico – Shaked Komemi & HaUltras
Mashke Yakar – Peer Tasi
My Name Is – Maor Edri
Reichot shel Alcohol – Lior Narkis
Malkat HaShoshanim – Eden Ben Zaken
Levadi Bevadai – Ehud Banai
HOlech Li Hafuch – Peter Roth
Lean Panta Ahavateinu – Ariel Zilber
Gedalia Reva Ish – Daklon & Sagiv Cohen
Yibaneh – The Moshav Band
L’Mikdoshech – Shlomo Carlebach
Im Eshkachech – Shlomo Carlebach

Playlist – 14th May 2015 (Shavuot Special)

Ten Li Mangina – Hadag Nachash & Avraham Tal
Daf Chadash – Tal Segev & Barry Sacharof
Yom Sheni – Itai Levi
Yihiye Lanu Tov – Dikla
Tni Li Sheket – Meir Alpi
Morena – Meir Alpi
Lev Mitgaagea – Kobi Peretz & Zehava Ben
Barcelona – Moshe Peretz
Prichat HeHadarim – David Broza
Zohar – Mosh Ben-Ari
HaOlam Shela – HaTikva 6
Rona – Ronios & Samir Shukri
Torah HaKedusha – Yaakov Shwekey
B’chag HaShavuot
Bikurin
Salenu al Ktefenu
Atach Bachartanu – Shlomo Carlebach

Playlist – 29th May 2014 – Jerusalem Day Special

Jerusalem – HaDag Nachash
Yerushalayim shel Zahav – Yidcore
Yerushalayim – Sagol 59 ft Rebel Sun & Shaanan Street
Jerusalem – Matisyahu
Shabechi Yerushalayim – Daklon
Yerushalayim Ircha – Neshama Carlebach
Sisu et Yerushalayim – Lika
Yerushalayim shel Zahav – Naomi Shemer / Shuli Natan
Yerushalayim – Mordechai ben David
Shabechi Yerushalayim – Yosi Azulai
Im Eshkachech – Lev Tahor
Im Eshkachech – Shlomo Carlebach
Im Eshkachech – Yaakov Shwekey

Playlist – 22nd May 2014

Shvuayim – Gal Sinvani
Boi Tegali Li – Amalia & Avi Bindi
Lirot Otcha Meushar – Maya Buskila
Natati Lach Lalechet – Dudu Aharon
Pina Etzlecha Balev – Amiad Amar
Ela – The Revivo Project
VeIm Preida – Dikla
Emunah Iveret – Berry Sacharof
Tzel Kaved – Kshe Niko Tatchil Ledaber
Ose Shalom
Shema – HipHopShabbat
Donna Donna – Klezmer Juice
Lo Taivoshi – Shlomo Carlebach

Playlist – February 6th 2014

Kiba et HaLapid – Maor Mizrachi
Gam Ani – Rotem Cohen
Shnia Lifnei – Or Targen
LaHorim Sheli – Itzik Shamli
Pina Etzlech BaLev – Amiad Amar
Shir Chadash – Rivka Zohar & Liron Lev
Klipa – Aya Korem
Chamsinim BaMishlat – Lehakat Pikud HaMerkaz
Balada LaOzev Kibbutz – Kef HaTikva HaTova
Daber Eli BeFrachim – Geula Gil
Ohev et Rabi Nachman – HaZamir
Adir Hu – Shlomo Carlebach
Beni – Yaakov Shwekey

Playlist – 23rd January 2014

Perach Hamidbar – Daklon & Sagiv Cohen
Kol HaDerech – Shlomi Barak
Yamim Shchorim – Quami
Laila Acharon BeLondon – Shlomi Shaban
HaIr HaLevana – Alma Zohar
Lihiyot Normali – Golan Azulai
Nisim – Eti Ankori
Emek Sheli – Unknown
Shir HaShuk – HaTarnegolim
Eretz Yisrael Yafa – Dudu Zakai
Birkat HaShanim – Gad Elbaz
Kolot – Yaakov Shwekey & Shlomi Shabat
Shifchi – Shlomo Carlebach

Playlist – October 27th 2013

Listen to the show at the TLV1.fm website

Hakol Yistader – Hadag Nachash ft Peled
Rak Tov Bishvilech – Yehoram Gaon
Kochavim – Shimi Ron
Yored Or Chaki Afriri – Monica Sex
Lo Yachol Lichyot Bli Ahava – Shimi Tavori
Machrozet Ze Halaila – The Revivo Project
Ach Ya Rab – Salach Shabati OST
Hora Mamtera – Shoshana Damari
Haolam Sameach – Kaveret
Lemaan Achai Vereiai – Gad Elbaz
Rizhner Niggun – Shlomo Carlebach
Al Tira – Keff