Tag Archives: Shalsheles

Playlist – 5th February 2015

SheYeda Kol HaOlam – The Revivo Project
KaEsh HaLehava – The Revivo Project
Ma Yihiye – The Revivo Project
Prachim Shalachti – The Revivo Project
Imi Imi – The Revivo Project
Anuga – The Revivo Project
BaLeil Yareach – The Revivo Project
Kol Bokea – The Revivo Project
Yeled Hayinu Yeled Od – Chava Alberstein
Kochav Hatzafon – Lehakat Pikud HaTzafon
Levav Enosh – Shalva Berti
Melech Chai V’Kayam – The Revivo Project
Esa Einai – Shalsheles
Hashem – The Chevra

Playlist – 30th January 2014

Rosh HaIr – Hemi Ben David
HaRuach – Tesha Neshamot
Lasim TaRosh – Dudu Tasa
Tikun Klali – Rivka Zohar & Liron Lev
Ganav – Eviatar Banai
At BeMerchavim – Avraham Tal
HaMakom Sheli – Maya Avraham
Bat Shishim
Met Av UMet Elul – Zamarei Mate Asher
Eini Yachol – Nissin Sarussi
Matanot Ketanot – Rami Kleinstein
HaBotchim – Shalsheles

Playlist – 7th November 2013

SheshShanim BaCheder – Produx ft Peled
Tachbosot – Libido X
HaLaila Karneval – Itai Hariri
Tamar VeAni – Rami Kleinstein
Mechaka LeSicha – Roni Dotan
Achshav – Harel Skaat
Ein Gedi – HaGevatron
Al Kapav Yavi – Rivka Zohar
Sivan – Yigal Bashan
Adio Querida – Enrico Macias
Tzama Nafshi – HaMadregot
Esa Einai – Shalsheles