Tag Archives: Shai Sharabi

Playlist – 18th May 2017: Lag B’Omer Special

Chagiga B’Yisrael – Lior Narkis & Dudu Aharon
Ma Asit B’Chaim – Peer Tasi
Lena MiHaBank – Regev Hod
Studentit L’Mishpatim – Shai Sharabi
Lo Chokit – Agas Kimel
Shikor BaLeilot – Meir Alpi
Yoshev al HaMirpeset – Gal Mazoz
Ninuach – Shachak ft Shlomi Alon
Tni Li Ahava 2017 – Messika
Imperia – Eve & Lear
Mi Amor – Riko
Lo Choshev Yoter Midai – Doron Teshuva
Sof Shavua – Diz & Gof
Tachat Esh – Idan Chaim ft Ron Nesher
Bar Yochai

Playlist – 3rd November 2016

Lama Li – Sarit Hadad
Kuli Shelach – Shai Sharabi
Chofshiya – Kartix & Doron Biton
Stam – Ben-el Tavori & Static
Kshetavo – Idan Yaniv
Ima Mechaka BaBayit – Antithesis
Ze Lo Meshane – Peer Tasi
Yarok U’Dvash – Dudu Aharon
Kama Cham Kama Yofi – Cedric
HeChayim HaYafim – Idan Argov
Matzanu Ahava – Avior Malasa ft EZ
Et HaOsher Sheli – Tamir Cohen
Tel Aviv – Cohen @ Mushon
BMW Shchora (Chofshi UMe’ushar) – Ethnix

Playlist – 21st April 2016 – Pesach Special

Shalala – Ido Shoam & Roi Machluf
Lakum Baboker – Amos Elgali
Emuna V’Ahava – Matan Galilov
Hatzaga – Shai Sharabi
Hozeret Bitshuva – Sarit Hadad
Jinem Medley – The Revivo Project
Get Down Moses (Let My People Flow) – Hip Hop Shabbat
Who Knows One? DJ SoCalled ft David Krakauer
Passout for Passover – DJ SoCalled
Avadim Hayinu – YeladuJazz
Ma Nishtana – Yidcore
Avadim Hayinu
Adir Hu
Pesach Medley
Betzet Yisrael
Chad Gadya
Arba’a Achim

Playlist – 11th February 2016

Alabina – Eden Ben Zaken
Nosim Daroma – Kobi Peretz
Malkat Hair – Lidor Yosefi
Alufa BeMischakim Remix – Itzik Kala
HaYad HaChama – Idan Raichel
Delet Mistovevet – Idan Raichel
Maagalim – Idan Raichel
Sheshet Alafim Mile – Lior Narkis
Yesh Bi Ahava – Noa Kirel
Yeladim shel Machar – Boy Band
Machrozet Mearbevet – Shai Sharabi
Machal Nafshi – Shlomo Artzi & Dikla
Gitara – Shalom Chanoch
Michtam LeDavid – Shai Amar

Playlist – 26th March 2015

Ein Li Sheket – Shlomi Shabat
Alef Bet Hosha Na – Victoria Hana
Lo Masmerim – E-Z & 69
Itach Yihyu Li Yeladim – Maor Edri
Terminal 3 – Dudu Aharon
Yamim shel Kochavim – Yemen Blues
Kovshim et HaOlam – Shai Sharabi
Lean Nagia – Daklon & Sagiv Cohen
Yeladot VeHair HaGdola – Ivri Lider
Heked – Los Caparos & Shaanan Street
HaAretz HaMuvtachat – Chava Alberstein
Lo Kedai Li – Dani Sanderson
Hanichi Li – Shai Tzabari
Shalom Aleichem – HaGevatron
Yedid Nefesh – HaGevatron