Tag Archives: Orion Nagar

Playlist – 30th November 2017

Casanova – Eve & Lear
Sofash Lohet – Orion Nagar
Hawai – Riko
Kesef Kesef Kesef – Lior Meira
Lev Shikur – Avior Malasa
Neshima – Avior Malasa
Ein Chadash – Avior Malasa
Tagidi Ma Kore Lach – Maor Edri
HaKol Biglal HaGaagua – Dudu Aharon
Beit Sefer – Cedric & Matan Levi
Chadashot Tovot – Kafe Shachor Chazak ft Knisiat HaSechel
Tishari – Regev Hod
Mitpalel Alyaich BaKotel – Regev Hod
Chipushit Yeshana – Regev Hod
Melech HaOlam – Regev Hod
Lemaala – Moshe Douek