Tag Archives: Lehakat Cheil HaYam

Playlist – 11th September 2014: Kol Cambridge Time Machine, 1960-70

BaShana HaBa’a – Ilanit & Ilan
Machar – Lehakat HaNachal
Erev Ba – Aliza Kashi & Shimon Bar
Yerushalayim shel Zahav – Shuli Natan
Givat HaTachmoshet – Lehakat Pikud HaAretz
Shir LeShalom – Lehakat HaNachal
Karnaval BaNachal – Lehakat HaNachal
Ma Avarech – Lehakat Cheil HaYam
Michal Sheli Michal – Achim Shalom
Shir HaShuk – HaTarnegolim
Ho, Yaldonet – Tzel Yungreis & Lehakat HaChedim
Ahavat Polei Binyan – Shlishiyat Gesher HaYarkon
Li Ve Lach – Arik Einstein & Geula Nuni
Siman SheAta Tzair Shlishiyat Gesher HaYarkon
Kayitz Echad Shel Kosher – Yehoram Gaon
Shir HaShikor – Joe Amar