Tag Archives: Klezmer Juice

Playlist – 22nd May 2014

Shvuayim – Gal Sinvani
Boi Tegali Li – Amalia & Avi Bindi
Lirot Otcha Meushar – Maya Buskila
Natati Lach Lalechet – Dudu Aharon
Pina Etzlecha Balev – Amiad Amar
Ela – The Revivo Project
VeIm Preida – Dikla
Emunah Iveret – Berry Sacharof
Tzel Kaved – Kshe Niko Tatchil Ledaber
Ose Shalom
Shema – HipHopShabbat
Donna Donna – Klezmer Juice
Lo Taivoshi – Shlomo Carlebach