Tag Archives: Ido Jarafi

Playlist – 20th April 2017

Kikar HaMedina – Shaked Komemi
Shokolad – Karizmo
Yesh Lach et Ze – Nisim Barnas
Kol Hayom – Ido Jarafi
Od Yihiye Tov – HaDag Nachash
Kmo Sheani – Talisman
Ba Kalil – Ido B, Tzuki & Aviadus
Eser Shanim – Guy Mar ft MC Shiri
Gever Ohev – HaUltras ft Eden Gabai
Rotza Babayit – Eden Cohen
Lesovev et HaOlam – Yuval Damari
Maliyot – Dudu Aharon
Boi V’Shalom – Daklon & Sagiv Cohen
Adon Olam Medley – The Revivo Project