Tag Archives: Hila Hareri

Playlist – 6th November 2014: Kol Cambridge Time Machine, 2000-2010

Hafinali – Subliminal & HaTzel
Shirat Hastiker – Hadag Nachash ft Ahuva Uzeri
Ze Haya Beiti – Kele 6 ft Hila Hareri
Bat Shishim – Subliminal, Mishpachat T.A.C.T & HaGevatron
Boi – Idan Raichel Project
HaYeladim Koftzim – Shotei HaNevua
Medabrim al Shalom – Mook E
Sodotai – Din Din Aviv
Choshev Aleha – Idan Yaniv
Rikud Romanti – Yishai Levi
HaSheket Shenishar – Shiri Maimon
Darkeinu – Sarit Vino Elad & Hani Pirstenberg
Hi Yoda’at – Ninet Tayeb
November – Miri Mesika