Tag Archives: Harel Moyal

Playlist – 26th January 2017

Osa Li – Karizmo
Geshem BaRechov – Aladin ft Turji
Ba LaMesiba – Harel Moyal
Nigmar – Daniel Mazoz
Ein Shum Baaya – Cohen @ Mushon ft Michael Swissa
Mazal Mioznayim – Dudu Aharon
Bli Shebikashti – Sarit Hadad
Achshav – Lior Narkis
Sfirat Mlai – HaKibbutz
Legal Eyes – Hadag Nachash & Infected Mushroom
Nad Ned – Funk n Stein
Rotze Lihiyot Rosh HaMemshala – Yaldei Beit HaEtz
Achshav Ani Af – Yonatan Razael
Anim Zemirot – Haim Israel & Shlomi Shabat
Sim Shalom – Noam Michael
Acheinu Kol Beit Yisrael – Yehoram Gaon

Playlist – 30th April 2015 (Lag B’Omer Special)

HaChalom shel Kol Gever (Mizrachi Remix) – Subliminal
Hakol BeKef – Kobi Peretz
Gam im HaOlam Yithapech – Moshe Peretz
Yom SheOver – Lior Narkis
Od Yom Over – The Revivo Project
Sarit Hadad Medley – Meir Alpi
Matok KsheMarley – Eliad
Shetach Esh – Harel Moyal
At Kol MaSheyesh – Shlomi Shabat
Bar Yochai – Oneg Shabat
Chag HaEsh
Shir VaZemer Yesh
Kshatenu al Shichmenu
Bar Kochba