Tag Archives: Gil Dor

Playlist – 14th August 2014 – Tu B’Av Special

Tni Li Ahava – Avi Messika
Ahava Ktana – Shiri Maimon
Ein Kmo Ahava – Dudu Aharon
Ken L’Ahava – Idan Yaniv
HaAhava HaZot – Din Din Aviv
Shir Ahava Pashut – Aya Korem
Zman Ahava – David Daor & Ehud Banai
Aval Ahava – Achinoam Nini with Meir Banai & Gil Dor
Kama Ahava – Kobi Peretz
Kuli B’Ahava – Margalit Tzanani
Yamim shel Ahava – Maya Buskila
Ahava Rishona – Arkadi Duchin
Ahava Rishona – HaChalonot HaGvohim
Shir L’Ahava – Gaya