Tag Archives: Gaya

Playlist – 14th August 2014 – Tu B’Av Special

Tni Li Ahava – Avi Messika
Ahava Ktana – Shiri Maimon
Ein Kmo Ahava – Dudu Aharon
Ken L’Ahava – Idan Yaniv
HaAhava HaZot – Din Din Aviv
Shir Ahava Pashut – Aya Korem
Zman Ahava – David Daor & Ehud Banai
Aval Ahava – Achinoam Nini with Meir Banai & Gil Dor
Kama Ahava – Kobi Peretz
Kuli B’Ahava – Margalit Tzanani
Yamim shel Ahava – Maya Buskila
Ahava Rishona – Arkadi Duchin
Ahava Rishona – HaChalonot HaGvohim
Shir L’Ahava – Gaya

Playlist – 2nd March 2014: The Stag

Chai Kmo Parpar – Lior Farchi
Parpar – Eyal Golan
BMW Shchora – Ethnix
Gever Italki – Maor Edri
BaLaShchuna Bachur Chadash – Alon Olearchik
Bachur Yadua BaShchuna – HaDorbanim
Bachur Ragish – Dudu Aharon
HaGever SheKavash – Maor Edri
Chofshi – Quami
Chofshi La’ad – Ahavat Haaretz
Chofshi – Gaya
Ish Gadol – Shovevei Tzion
Baruch HaGever – Yaakov Shwekey
Baruch HaGever – Bnei Akiva UK
K’Ish Echod – Avraham Fried

Playlist – February 20th 2014

Machar – Hezi Lahav
Siman – Eliad
Elayich – Daniel Zilberstein
Govayna – Gaya
Ahavnu – Kobi Peretz
Shir HaMesiba – Hamsa
Lanetzach Michadash – Uri Fineman
Zachiti Leehov – Ivri Lider
Yala Lech Habaita Motti – Sarit Hadad
Mishehu Shomea Oti? – Eifo Hayeled?
Od Sipur Echad Shel Ahava – Shimi Tavori
B’shem Hashem – Neshama Carlebach
Tzur Mishelo – Suki & Ding
Shalom Aleichem – Naftali Kalfa

Playlist – February 16th 2014

Missed the show? Click here to listen to the recording on the TLV1.fm website.

Nedira – Lior Narkis
Ein Gil Leahava – Shai Lavi
Tipa Rechoka – Liran Aviv
HaTov She BaTov – Gaya
Tzalelim shel Demuta – Eyal Golan
Kinori – Rubi Levi
Mistachrer – Gilad Vital
Hitpartzut – Rami Lev
Bananot – Shabak Samech
Lev Dafuk – Gazoz
Motek – Korin Elal
Ashrei Haish – Uri Shevach
Late Night in Zion – Matisyahu
Rosa – Mor Karbasi