Tag Archives: Dudu Aharon

Playlist – 28th December 2017 – The Best of 2017

Tudu Bom – Static & Ben-el Tavori
Zahav – Static & Ben-el Tavori
Hakol LeTova – Static & Ben-el Tavori
Gever Ohev – HaUltras ft Idan Gabai
Sara Shara – Sarit Hadad
Lama Li – Sarit Hadad
Ba La Chufsha – Maor Gamliel ft Bambuk Genie
Kol HaBanot – Dudu Aharon
Chapes Oti B’Rishon – Agas Kimel
Etzel HaDoda V’HaDod – Noa Kirel & Agam Buchbut
Kulam B’Eilat – Eden Ben Zaken
Yisraela – HaUltras
Lizrom – Kafe Shachor Chazak
Tzoakim La – Regev Hod
Yom Shishi Higia – Daklon & Sagiv Cohen

Playlist – 30th November 2017

Casanova – Eve & Lear
Sofash Lohet – Orion Nagar
Hawai – Riko
Kesef Kesef Kesef – Lior Meira
Lev Shikur – Avior Malasa
Neshima – Avior Malasa
Ein Chadash – Avior Malasa
Tagidi Ma Kore Lach – Maor Edri
HaKol Biglal HaGaagua – Dudu Aharon
Beit Sefer – Cedric & Matan Levi
Chadashot Tovot – Kafe Shachor Chazak ft Knisiat HaSechel
Tishari – Regev Hod
Mitpalel Alyaich BaKotel – Regev Hod
Chipushit Yeshana – Regev Hod
Melech HaOlam – Regev Hod
Lemaala – Moshe Douek

Playlist – 2nd November 2017 – Remembering Yitzchak Rabin

Kol HaBanot – Dudu Aharon
Al HaChof B’Tiveria – Maor Gamliel ft Bambuk Genie
Laila Tov – Erez Shapira ft Ron Nesher & Idan Chaim
Al Tafri’u Li Lirkod – Kartix & Doron Biton
Yisraela – HaUltras
Olim B’Sulam – Shimon v’Levi
Ze Lo Ose Li Klum – Moshik Afiya
L’Chaim – Gad Elbaz ft Nissim
Shir HaPalmach – Lahakat Tzahal
Livkot Lecha – Arik Einstein
Shir L’Shalom – HaLahaka
L’shlomcha Yisrael – Ran Shevach
Oneg Shabat – Uri Shevach

Playlist – 18th May 2017: Lag B’Omer Special

Chagiga B’Yisrael – Lior Narkis & Dudu Aharon
Ma Asit B’Chaim – Peer Tasi
Lena MiHaBank – Regev Hod
Studentit L’Mishpatim – Shai Sharabi
Lo Chokit – Agas Kimel
Shikor BaLeilot – Meir Alpi
Yoshev al HaMirpeset – Gal Mazoz
Ninuach – Shachak ft Shlomi Alon
Tni Li Ahava 2017 – Messika
Imperia – Eve & Lear
Mi Amor – Riko
Lo Choshev Yoter Midai – Doron Teshuva
Sof Shavua – Diz & Gof
Tachat Esh – Idan Chaim ft Ron Nesher
Bar Yochai

Playlist – 20th April 2017

Kikar HaMedina – Shaked Komemi
Shokolad – Karizmo
Yesh Lach et Ze – Nisim Barnas
Kol Hayom – Ido Jarafi
Od Yihiye Tov – HaDag Nachash
Kmo Sheani – Talisman
Ba Kalil – Ido B, Tzuki & Aviadus
Eser Shanim – Guy Mar ft MC Shiri
Gever Ohev – HaUltras ft Eden Gabai
Rotza Babayit – Eden Cohen
Lesovev et HaOlam – Yuval Damari
Maliyot – Dudu Aharon
Boi V’Shalom – Daklon & Sagiv Cohen
Adon Olam Medley – The Revivo Project

Playlist – 26th January 2017

Osa Li – Karizmo
Geshem BaRechov – Aladin ft Turji
Ba LaMesiba – Harel Moyal
Nigmar – Daniel Mazoz
Ein Shum Baaya – Cohen @ Mushon ft Michael Swissa
Mazal Mioznayim – Dudu Aharon
Bli Shebikashti – Sarit Hadad
Achshav – Lior Narkis
Sfirat Mlai – HaKibbutz
Legal Eyes – Hadag Nachash & Infected Mushroom
Nad Ned – Funk n Stein
Rotze Lihiyot Rosh HaMemshala – Yaldei Beit HaEtz
Achshav Ani Af – Yonatan Razael
Anim Zemirot – Haim Israel & Shlomi Shabat
Sim Shalom – Noam Michael
Acheinu Kol Beit Yisrael – Yehoram Gaon

Playlist – 3rd November 2016

Lama Li – Sarit Hadad
Kuli Shelach – Shai Sharabi
Chofshiya – Kartix & Doron Biton
Stam – Ben-el Tavori & Static
Kshetavo – Idan Yaniv
Ima Mechaka BaBayit – Antithesis
Ze Lo Meshane – Peer Tasi
Yarok U’Dvash – Dudu Aharon
Kama Cham Kama Yofi – Cedric
HeChayim HaYafim – Idan Argov
Matzanu Ahava – Avior Malasa ft EZ
Et HaOsher Sheli – Tamir Cohen
Tel Aviv – Cohen @ Mushon
BMW Shchora (Chofshi UMe’ushar) – Ethnix