Tag Archives: Dori Reuveni

Playlist – 22nd September 2013

HaLaila Nishtage’a – Kobi Peretz
Sigal 2012 – Asaf Almog
Kamoch Lo Emtza – Dudu Aharon
Ata Noshem – Ahavat HaAretz
Ima Sheli – Maor Edri
Salaam Aleikum Medley – The Revivo Project
Misaviv LaMedura – Dorit Reuveni
Eifo At Ahuva – Yehoram Gaon
Mocheret Prachim Ktana
Good Life – Diwon
Shlomit Bona Suka
Yaaleh V’yavo – Miami Boys’ Choir