Tag Archives: Chino

Playlist – 25th February 2016

Habibi Galbi (PAFF Remix) – A-WA
Shesh BaErev – Itai Harari
Kapunka – Yuval Damari
Yom CHamishi – Yosi Ben Ami
Tzarich Letzaltzel Paamayim – Chino
HaRoa HaKtana Min HaGay – Eti Biton
Kol Echad – Cohen @ Mushon & Dana Frider
Aleh Nisa BaRuach – Shoshana Damari
Sruitm – Subliminal
Reva L’sheva – Avi Messika
Tio Alberto – David Broza
Tzipiot – Avraham Tal
V’Ulai – Shlomo Arzi
Be’emtza Yom – Maya Buskila
Lecha Dodi – Gidi Feingold