Tag Archives: Chayim Laruz

Playlist – 14th January 2016 – The Best of 2015

Mashke Yakar – Peer Tasi
Shikorim MiAhava – Eden Ben Zaken
Leharim T’Matzav Ruach – Sharif
Terminal 3 – Dudu Aharon
Yhiye Beseder – Kafe Shachor Chazak & Natchi Natch
Habib Galebi – A-WA
HaChalom shel Kol Gever –┬áSubliminal & Gilad
Alef Bet Hosha Na – Victoria Chana
Mahapecha shel Simcha – Omer Adam & Lior Narkis
Bli Shekel BaKisim – Shaked Komemi
HaKol Kore BeTel Aviv – Dudu Aharon & HaSharif
Feel the Magic – Kobi Peretz
Ose Shalom Bimromav – Chayim Laruz & Alon Amnanu
Bat Melech Medley – The Revivo Project