Tag Archives: Aviv Geffen

Playlist – 9th March 2014

Yahalom – Lior Narkis & KYD
Chibbur Mishamayim – Moshik Afiya
Olam Chadash – Aviv Gefen
Yored Haerev – Idan Raichel
Haisha Sheli – Moshe Peretz
At Ishti – Dudu Aharon
Isha – Moshe Peretz
Florentin – Ehud Banai
Halo Noda – Dani Sanderson
Hora, Hafinjan
Kacha Lo – Blue Fringe
Inshallah – Gad Elbaz
Lo Yisa Goy – Naftali Kalfa