Tag Archives: Amiran Dvir

Playlist – 24th August 2017

Yalda Sukar – Mook E
Yalda shel Ahava – Sarit Hadad
Yalda Ktana – Gali Atari
Yalda Ktana Bamezach – Daklon & Sagiv Cohen
Ella – The Revivo Project
Ella – Shlomi Sarenga
Ella – Shalom Chanoch
Ella – HaYehudim
Bat Melech Medley – The Revivo Project
Bat shel Melech – Sarit Hadad
Despazaltov – Amiran Dvir
Shechecheyanu – Yaakov Shwekey
HaMalach – Shloime Dachs