Tag Archives: Alon Amnanu

Playlist – 14th January 2016 – The Best of 2015

Mashke Yakar – Peer Tasi
Shikorim MiAhava – Eden Ben Zaken
Leharim T’Matzav Ruach – Sharif
Terminal 3 – Dudu Aharon
Yhiye Beseder – Kafe Shachor Chazak & Natchi Natch
Habib Galebi – A-WA
HaChalom shel Kol Gever –┬áSubliminal & Gilad
Alef Bet Hosha Na – Victoria Chana
Mahapecha shel Simcha – Omer Adam & Lior Narkis
Bli Shekel BaKisim – Shaked Komemi
HaKol Kore BeTel Aviv – Dudu Aharon & HaSharif
Feel the Magic – Kobi Peretz
Ose Shalom Bimromav – Chayim Laruz & Alon Amnanu
Bat Melech Medley – The Revivo Project

Playlist – 22nd January 2015

Ein La – Amos Elgali
Maami Sheli – Lior Farchi
Bereishit Bara Elokim – Yishai Levi
Veim Hayinu Yachad – Dudu Aharon
Karov Eleicha – Shai Hamber
SofShavua – Yoni Poliker
Michtav shel Stav – Yehoram Gaon
Machrozet Cafe Shachur – HaParlament
Shir Eresh 1969 – Alexandra
Stam Yom shel Chol – Shimon Israeli
Al Haderech – Ilana Robina
Da MeAyin Bata – Groove Knaani
Ose Shalom Bimromav – Chayim Laruz & Alon Amnanu