Tag Archives: Aliza Kashi

Playlist – 11th September 2014: Kol Cambridge Time Machine, 1960-70

BaShana HaBa’a – Ilanit & Ilan
Machar – Lehakat HaNachal
Erev Ba – Aliza Kashi & Shimon Bar
Yerushalayim shel Zahav – Shuli Natan
Givat HaTachmoshet – Lehakat Pikud HaAretz
Shir LeShalom – Lehakat HaNachal
Karnaval BaNachal – Lehakat HaNachal
Ma Avarech – Lehakat Cheil HaYam
Michal Sheli Michal – Achim Shalom
Shir HaShuk – HaTarnegolim
Ho, Yaldonet – Tzel Yungreis & Lehakat HaChedim
Ahavat Polei Binyan – Shlishiyat Gesher HaYarkon
Li Ve Lach – Arik Einstein & Geula Nuni
Siman SheAta Tzair Shlishiyat Gesher HaYarkon
Kayitz Echad Shel Kosher – Yehoram Gaon
Shir HaShikor – Joe Amar

Playlist – August 22nd 2013

Ya Habibti – Regev Hod
Kmo Meshuga – Maor Shitrit
Gam Ani – Keren Peles
Ana Efne – Ma Kashur?
Yafa Kelavana – Eviatar Banai
Kmo B’Chayim – Mosh Ben-Ari
Ten Li Ot – Miki Kam with David Broza
Tiri Ani Ohev – Guy & Yahel
Or Adom – Idan Chaviv
Eretz Eretz – Ilanit
Ever Ba – Shimon Bar & Aliza Kashi
Tov Lehodot – Cambridge Tripos
Ruach Hakodesh – Emunah
Change – Describe ft Y-Love