Tag Archives: 69

Playlist – 26th March 2015

Ein Li Sheket – Shlomi Shabat
Alef Bet Hosha Na – Victoria Hana
Lo Masmerim – E-Z & 69
Itach Yihyu Li Yeladim – Maor Edri
Terminal 3 – Dudu Aharon
Yamim shel Kochavim – Yemen Blues
Kovshim et HaOlam – Shai Sharabi
Lean Nagia – Daklon & Sagiv Cohen
Yeladot VeHair HaGdola – Ivri Lider
Heked – Los Caparos & Shaanan Street
HaAretz HaMuvtachat – Chava Alberstein
Lo Kedai Li – Dani Sanderson
Hanichi Li – Shai Tzabari
Shalom Aleichem – HaGevatron
Yedid Nefesh – HaGevatron