Playlist – 3rd November 2016

Lama Li – Sarit Hadad
Kuli Shelach – Shai Sharabi
Chofshiya – Kartix & Doron Biton
Stam – Ben-el Tavori & Static
Kshetavo – Idan Yaniv
Ima Mechaka BaBayit – Antithesis
Ze Lo Meshane – Peer Tasi
Yarok U’Dvash – Dudu Aharon
Kama Cham Kama Yofi – Cedric
HeChayim HaYafim – Idan Argov
Matzanu Ahava – Avior Malasa ft EZ
Et HaOsher Sheli – Tamir Cohen
Tel Aviv – Cohen @ Mushon
BMW Shchora (Chofshi UMe’ushar) – Ethnix

What do you think?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.