Playlist – 21st August 2014

Dina Dina – Peer Tasi
Shar V’Cholem – Boy Band
Yalda Ktana BaMezach – Daklon & Sagiv Cohen
Livnot Uleharos – Dana Berger
Zug Yonim – HaYehudim
Yosef – Amir Benayoun
Shmor Alav – Eyal Golan
Ben shel Aba Sheli – Dudu Tasa
Paamayim ki Tov – HaParvarim
Shir BeArba Batim – Ofira Gluska
Rakefet – Ruchma
Retour a Sion – Shmoolik
Kdusha HaAdama – Ben Snoff
Ki Eshmera Shabat – Avner Shem Tov

What do you think?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.